توضیحات کامل :

کد متلب برای حل معادله و رسم نمودار (محاسبات عددی )